Версия за печат

00733-2017-0007

BG-Смолян:

Решение за откриване на процедураРешение номер 198 от дата 17.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 120503871

BG424, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България №2, За: Недялка Стаевска, Виктория Санкова, България 4700, Смолян, Тел.: 0301-62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301-62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalsmolyan.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“АД и участие в стандартна балансираща група

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“АД и участие в стандартна балансираща група. Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение. Доставка на електрическа енергия ниско напрежение:Прогнозен енергиен недостиг: 10 % . Прогнозен енергиен излишък: 10% . Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 /дванадесет/ месеца, на 1 500 Mwh прогнозна нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции не е целесъобразно, поради естеството на обществената поръчка, което не предполага възможност за разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 262880.54 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Мотиви за намаляване срока за получаване на оферти за участие: С решение №38/08.02.2017г. е открита процедура на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП с предмет: “Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ д-р Братан Шукеров“АД и участие в стандартна балансираща група”, с номер в РОП -00733-2017-0003. С решение №190/27.06.2017г. е прекратена процедурата на основание чл. 110, ал.5 ЗОП, във връзка с чл.110, ал.1, т.4 от ЗОП, поради отказ на първия и втория участник да сключи договор. Към настоящият момент „МБАЛ д-р Братан Шукеров“АД има сключен договор за доставка на електрическа енергия, който изтича на 31.07.2017г. Преустановяване на доставките ще възпрепятства нормалното функциониране и ще обремени финансово лечебното заведение. С оглед горното и отчитайки възникналите обстоятелства, които изискват спешно възлагане на обществената поръчка, възложителят ще се възползва от възможността по чл.178, ал.3 ЗОП за съкращаване на срока за получаване на офертите на 10 дни. Обстоятелствата, с които се обосновават мотивите за съкращаване на срока за получаване на офертите, не се дължат на възложителя.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Марин Димитров Даракчиев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор