Версия за печат

02709-2017-0036

BG-ЛЕСИДРЕН:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1 от дата 12.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760104

BG315, СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН, УЛ.СТАРА ПЛАНИНА №97, За: ИЛИЯНА ЛАКОВА БЛЪСКОВА, България 5520, ЛЕСИДРЕН, Тел.: 0884 187546, E-mail: dgslesidren@abv.bg, Факс: 06920 2228

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170712vNOx8608361.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: СТОПАНИСВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД И ДЪРВОДОБИВ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Лесидрен“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на ДГС Лесидрен, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им. Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следните марки автомобили: Марка Модел Брой Обем Вид ДВГ бензин/дизел Лада Нива ВАЗ 21214 2 1700 куб. см бензин/газ Лада Нива ВАЗ 21213 2 1700 куб.см. бензин/газ Лада Нива 2121 2 1600 куб.см. бензин УАЗ 31514 2 2445 куб.см. бензин/газ УАЗ 469 Б 1 2445 куб.см. бензин/газ ИЖ ПЛАНЕТА 5 3 346 куб.см. бензин Мерцедес Бенц 914 1 5958 куб.см. бензин/газ ЗИЛ 157 1 5550 куб.см. бензин/газ ЗИЛ 131 2 6000 куб.см. бензин/газ Грейт Уоол Стийд 5 1 2400 куб. см бензин Тойота Хайлукс 2 2393 куб. см дизел Изпълнителят се задължава да обслужва и автомобили, придобити от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо тях се прилагат същите цени, както спрямо наличните към момента на подаване на офертата автомобили.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

НЕ СЕ НАЛАГА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 50400 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1 , т.4 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедура се подава в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на Конкурунцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Пламен Лазаров Петров

VIII.2) Длъжност

Директор