Версия за печат

05397-2017-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ...... от дата 11.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Николай Спасов, България 1000, София, Тел.: 02 29492427, E-mail: nspasov@esmis.government.bg, Факс: 02 29492047

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://e-gov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ДАЕУ”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката, е както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Доставка на микрокомпютърна и периферна техника; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Доставка на лазерни комбинирани офис устройства (принтер, скенер, копирна машина); ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – Доставка на сървъри, устройства за съхранение на данни и модули за модернизация и надстройване на съществуващи сървъри въведени в експлоатация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Доставка на принтер и USB адаптер; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Доставка на резервни части за персонални компютри, сървъри и аксесоари. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 - доставка на мобилни компютри 2 в 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 – доставка на 8/осем/ сървъра

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

2

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

САМО обособена позиция №6 ще бъде финансирана по Проект № BG05SFOP001-I.001-0001 с наименование „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 494800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотивът за избор на открита процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка е разпоредбата на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл.18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки. Откритата процедура по реда на ЗОП гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дава възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферта, което в максимална степен ще обезпечи интереса на ДАЕУ.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно посоченото в разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Йовка Захариева Цачева

VIII.2) Длъжност

Възложител съгласно Заповед № ДАЕУ– 2012/15.05.2017 г.