Версия за печат

00937-2017-0004

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедураРешение номер 3 от дата 11.07.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 102011085

BG341, Топлофикация Бургас ЕАД, Северна промишлена зона, кв.Лозово, ПК 642, За: инж. Николай Батлев, България 8000, Бургас, Тел.: 056 871109, E-mail: office@toplo-bs.com, Факс: 056 871101

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://toplo-bs.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/toplo-bs-216/.

I.4) Основна дейност

Газ и топлинна енергия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Аварийна доставка на турбокомпресор VTR 254-11 за ко-генератор №1 в ИКПТЕЕ в Топлофикация-Бургас ЕАД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката има за цел да бъде доставен турбокомпресор VTR 254-11 за ко-генератор №1 поради настъпила авария в Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в Топлофикация Бургас ЕАД.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл.46, ал.1 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 66000 EUR
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На 30.06.2017 г. в ИКПТЕЕ Топлофикация-Бургас ЕАД, настъпва авария, като в последствие спира работата на ко-генератор 1 (4249) , удостоверена с протокол от 03.07.2017 г. С цел възстановяване на нормалното изпълнение на нормативноустановените дейности на възложителя по Лицензия №Л-023-02/15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, е необходимо неотложно възлагане за доставка и подмяна на турбокомпресор VTR 254-11. Настоящата процедура се възлага поради изключителни обстоятелства, с които се обосновава наличието на неотложност, и не се дължат от действията на Възложителя. По смисъла на §2, т.17 от ДР на ЗОП настъпилата авария в инсталацията може да бъде квалифицирана като изключително обстоятелство, тъй като е предизвикана от непредвидими за възложителя събития. При преодоляване последствията от аварията не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на процедура по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП "публично състезание", тъй като ще се наруши нормалното изпълнение на нормативно установените дейности на възложителя.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за прилагане на обществените поръчки възложителя няма задължение да изпраща покана за участие в процедурата. Договорът за доставка на турбокомпресор ще бъде сключен с фирма Majnabbe Мotor Diesel Service AB.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно чл.58, ал.3 от ЗОП когато участника избран за изпълнител е чуждестранно юридическо лице, той представя съответния документ по чл.58, ал.1, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. При подписване на договора изпълнителят представя и декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби може да се подават в 10 - дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Христин Илиев Илиев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор