Версия за печат

02538-2014-0058

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Мариан Вачевски, България 1000, София, Тел.: 02 8036024, E-mail: mvachevski@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/proceduri-do-01102014/zop/izvrshvane-na-pismeni-prevodi-na-oficialni-dokumen/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-789 от 26.06.2014 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2014-0058
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група езици-за нуждите на администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и Бюро по защита при главния прокурор; за първа и втора група езици – за преводи на официални документи, съдържащи класифицирана информация, за нуждите на Прокуратурата на Република България“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 80 История от 25.06.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ИНТЕРЛАНГ ЕООД, гр. София, р-н Витоша, бул. България № 88, офис 8, България 1680, София, Тел.: 02 808171, E-mail: interlang@interlang.net, Факс: 02 854864

Интернет адрес/и:

URL: www.interlang.net..

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група езици-за нуждите на администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и Бюро по защита при главния прокурор; за първа и втора група езици – за преводи на официални документи, съдържащи класифицирана информация, за нуждите на Прокуратурата на Република България“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

25.06.2015 г. 

Крайна дата

24.06.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1615000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

24.06.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
399588.6 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Посочената стойност на договора е прогнознана и е в размер на 1615000 лв. без вкл. ДДС, като реалната му стойност е в размер на 399 588,60 без вкл. ДДС, която е въз основа на реалното потребление на услугата за периода на договора.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

07.07.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ася Бориславова Петрова
VII.2)
Длъжност: Заместник на главния прокурор при ВАП /Упълномощена със Заповед № ЛС-1040/09.04.2014 г. и изменена със Заповед № ЛС-2568/25.06.2014 г. на главния прокурор/