Версия за печат

02709-2017-0034

BG-Мездра:

Решение за откриване на процедураРешение номер 285 от дата 07.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760119

BG313, ТП Държавно горско стопанство Мездра при СЗДП, ул.Родопи № 2, За: Лидия Воденичарска, България 3100, Мездра, Тел.: 0910 93387, E-mail: dlmezdra@abv.bg, Факс: 0910 93387

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170707jcwB8573012.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Териториално поделение на ДП по чл.62,ал.3 отТЗ

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост,съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Мездра

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Услугите , предмет на поръчката , са за техническо обслужване, поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Мездра , включително доставката на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно , поради еднотипния характер и ниската стойност на възлаганата услуга - до 15000.00лв. без ДДС.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10-дневен и тече в зависимост от обжалвания акт,съобразно регламентацията в чл.197 отЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Евгения Константинова Христова

VIII.2) Длъжност

ДиректорРаз