Версия за печат

00972-2017-0001

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-202 от дата 05.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000044541

BG341, Университет 'Проф. д-р Асен Златаров', бул. 'Проф. Якимов' № 1, За: Красимир Георгиев, България 8010, Бургас, Тел.: 056 716730, E-mail: office@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m/7-bulgarian-bg/588-netna-energiya-2017-bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Поф. д-р Асен Златаров".

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Поф. д-р Асен Златаров" за срок 12 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на дейностите, подлежащи на изпълнение, ще направи постигането на целите на поръчката неизпълними.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 264000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Избора на процедурата е на основание чл. 20,ал.2, т.1 от ЗОП на база прогнозната стойност на поръчката, както и с оглед принципите на ЗОП, залегнали в чл.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Магдалена Събева Миткова

VIII.2) Длъжност

ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"