Версия за печат

00833-2017-0011

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ВСС-9225 от дата 04.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121513231

BG411, Висш съдебен съвет, гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12, За: vladimir dimitrov, dobromira dimitrova, България 1000, София, Тел.: 02 9800399, E-mail: v.dimitrov@vss.justice.bg, Факс: 02 9819176

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vss.justice.bg/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index..

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт, по шест обособени позиции: Обособена позиция № 1: I-ви етап „Строителни работи по част „отопление, ветнилация и климатизация“ на обект “Реконструкция и основно обновяване на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УПИ II, кв.39, ул. „Й. Й. Брадати“ № 2“ Обособена позиция № 2: Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“ Обособена позиция № 3: Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на районен съд, гр. Нова Загора; Обособена позиция № 4: Извършване на СМР за основен ремонт на фасадата на сградата на Окръжен съд, гр. Шумен. Обособена позиция № 5: Извършване на строително-монтажни работи – основен ремонт на фасадата на сградата на районен съд, гр. Варна; Обособена позиция № 6: Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд, гр. Нови Пазар.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обектите с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове в обектите в съответствие с изискванията на действащото законодателство, съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации, при наличие на такава. Въвеждането в експлоатация на сградите се извършва след положително становище от Главна дирекция „Охрана“ по отношение на охраната и безопасността, без обектите по обособена позиция № 4 и № 5. Конкретните видове СМР са посочени в изготвените и одобрени технически инвестиционни проекти или приложените количествени сметки за всеки един обект, приложени към настоящата документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2927706 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Костадинов Узунов

VIII.2) Длъжност

Представляващ ВСС