00717-2017-0003

BG-БОЙЧИНОВЦИ:

Решение за откриване на процедураРешение номер 371 от дата 04.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000320566

BG312, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ, ул.”Г.Генов” №2, За: Петър Винешки, България 3430, БОЙЧИНОВЦИ, Тел.: 09513 2236, E-mail: munb@mail.orbitel.bg, Факс: 09513 2236

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.boychinovtsi.bg/home.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.boychinovtsi.bg/section-150-profil_na_kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Доставка на хранителни продукти необходими за изпълнението на проект „Топъл обяд в община Бойчиновци”, финансирана от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

“Доставка на хранителни продукти необходими за изпълнението на проект „Топъл обяд в община Бойчиновци”, финансирана от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект ”Топъл обяд в община Бойчиновци ” със сключен Договор № BG05FMOP001-3.002-0107-C02 между Общината Бойчиновци и Агенция социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” (АСП чрез Дирекция МСПЕИ) по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001- 3.002. „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“, по Оперативна програма за храни (ОПХ) и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай не е целесъобразно и ще доведе до липса на ефективност и осигуряване на необходимото качество за изпълнение на поръчката. Продуктите предмет на поръчката ще се доставят по заявка, която ще формира храни от отделните групи.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 101000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание, чл. 11, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, настоящата процедура се провежда по реда предвиден за "Публично състезание".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Светлин Алексиев Сретениев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Бойчиновци