Версия за печат

00470-2016-0003

BG-с.Черноочене:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, с.Черноочене, ул.Шеста № 9, За: Хабибе Юксел Мустафа - Финансов контрольор, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6228

Място/места за контакт: с.Черноочене, ул.Шеста № 9
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 226 от 05.04.2016 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2016-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016/2017 година" - включва снегопочистване, и опесъчаване на пътната настилка, съгласно условията подробно описани в документацията на процедурата. При изпълнение на обществената поръчка кандидатите следва да спазват всички нормативни актове, най-вече на "Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата" ГУП - 1989 год., Инструкцията за "Зимно поддържане на пътищата" - от 1998 год.и изисквания свързани по изпълнение предмета на обществената поръчка, както и договорно установените изисквания. Ограниченията при изпълнение на поръчката са: - в рамките на оферираните цени одобрените и предвидените средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2016/2017 година. Общата дължина на общинската пътна мрежа възлиза на 173. 04 км, като кандидатите могат да участват в процедурата, както за изпълнение на поръчката за една обособена позиция, така и за изпълнение на повече или всички обособени позиции. Дължината на уличната мрежа по населените места е 110,1 км. Снегопочистването на общинските пътища да се извършва само с колесни машини и по изключение при екстремни ситуации да се извършва с верижни машини или специализирана техника.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 172 от 09.11.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ИЛА ВОДАЧ ЕООД, ЕИК - 202771363, с. Водач, община Черноочене, Република България 6709, с. Водач, Тел.: 0886 737710

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016/2017 година"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

09.11.2016 г. 

Крайна дата

28.06.2017 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
34844.4 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

28.06.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
34844.4 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

30.06.2017 г. 


Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на Община Черноочене