Версия за печат

02709-2017-0033

BG-Годеч:

Решение за откриване на процедураРешение номер 215 от дата 22.06.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760230

BG412, Териториално поделение Държавно горско стопанство Годеч към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ Враца, пл. Свобода №3, За: инж. Антон Петров Попов, България 2240, Годеч, Тел.: 088 4493939, E-mail: dgsgodech@abv.bg, Факс: 0729 22119

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170622ctup8558043.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на резервни материали за офис оборудване – компютри, лаптопи, принтери, скенери, монитори, UPS-и и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на резервни материали за офис оборудване – компютри, лаптопи, принтери, скенери, монитори, UPS-и и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч за следната офис техника - 10 бр. монитори; 10 бр. компютри настолни; 4 бр. принетри; 5 бр. мултифункционални устройства; 9 бр. UPS - и; 2 бр. преносими компютри; 2 бр. камери за видеонаблюдение; 1 бр. захранващ адаптер за видеонаблюдение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл.178, ал.5 от Закона за обществените поръчки, възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчката, когато тя е с обект доставки или услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При провеждане на процедура по реда на чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки - "Публично състезание", всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие. С цел гарантиране в най - голяма степен на публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, какъвто е един от основните принципи на Закона за обществените поръчки, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки, настоящата обществена поръчка се възлага чрез "публично състезание".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Антон Петров Попов

VIII.2) Длъжност

Директор ТП ДГС Годеч