Версия за печат

00510-2017-0007

BG-Девня:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1002-251 от дата 21.06.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, За: Димитрина Щерева - специалист в отдел УТОС, България 9162, Девня, Тел.: 051 947011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 051 947012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pk.devnia.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми от квотата на Община Девня

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

По дефинирания предмет на поръчката следва да се извършва превоз на пътници по междуобщински, междуселищни и градски линии по утвърдени транспортни схеми, както следва: Варна-Девня, Девня-Суворово, Девня-Вълчи дол, Девня-Падина-Провадия, Девня-Падина, Девня-градска линия. Изпълнението на курсовете от транспортните схеми да се извършва със собствени, на лизинг или наети транспортни средства, като: АЛ№ № 14, 14А и 28 Варна Девня - 7 (седем) автобуса (5 основни + 2 резервни), от които най-малко 2 (два) автобуса, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС; АЛ Девня – Суворово и Девня – Вълчи дол - 1 (един) автобус; АЛ Девня – Падина и Девня – Падина – Провадия - 1 (един) автобус; АЛ Девня – градска линия 4 (четири) автобуса (2 основни + 2 резервни), от които най-малко 1 (един) автобус, оборудван за превоз на трудно подвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС. Участникът следва да осигури общ брой основни автомобили 9 броя, като за цялата транспортна схема да се осигурят 4 бр. резервни автобуси. Обществения пътнически превоз по автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня се осъществява по основна градска автобусна линия № 1. Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да се осъществява в пълно съответствие с маршрутите и маршрутните разписания на основните автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня, подробно описани по маршрути и времево разпределение в Техническата спецификация от Документацията за участие. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск превоза на пътниците по основните автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня. Няма да се заплащат километрите изминати до начална спирка и от крайна спирка до мястото на домуване на автобусите.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно, с оглед на малкия брой маршрутни линии и обстоятелството че градските линии и тези до малките населени места са нерентабилни, както и с оглед икономическия интерес на потенциалните участници линиите следва да се комбинират с такива от областната транспортна схема.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 258333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 1002-135/03.04.2017г., публикувано в Регистъра на АОП под № 781422, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми от квотата на Община Девня“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00510-2017-0004, с прогнозна стойност на поръчката в размер на 258 333,33 лева без ДДС. В процедурата са подадени три оферти за участие. След разглеждане на документите на участниците, комисията, назначена от Възложителя, констатира следното: 1) В предложението на участника „Т.К.“ ООД за изпълнение на поръчката е посочен само един автобус, разполагащ с оборорудване за превоз на трудноподвижни лица. Съгласно изискването на възложителя в техническата спецификация, участниците следва да разполагат с най-малко три автобуса, оборудвани за превоз на трудноподвижни лица. Несъответствието на техническото предложение на участника представлява представяне на неподходяща оферта. Освен горното, представеното ценово предложение се различава от предварително утвърдения от възложителя образец. На основание чл. 107, ал. 2, т. 1 от ЗОП и чл. 61, т. 3 от ППЗОП, комисията е отстранила от участие в следващ етап от процедурата офертата на участника. 2) По отношение на участника „Н.Б.“ ООД комисията е констатирала несъответствия на информацията в ЕЕДОП и в техническото предложение на участника, като е указала на участника, че в срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП същият следва да представи разяснения за констатираните несъотвествия, както и представи доказателства за дата на производство на съответните автобуси. Комисията е указала на участника, че съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП предоставените от участника разяснения и доказателства не могат да водят до промени в техническото му предложение. С писмените си разяснения участникът потвърдил че е налице несъотвествие между посочената в ЕЕДОП и в техническото предложение информация досежно възрастта на предлаганите автобуси, като тази в техническото предложение е неистинна. На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ и чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията е отстранила и не е допуснала до по-нататъшно участие в процедурата офертата на участника. 3) Участникът „В.“ ЕООД е представил ЕЕДОП, в който липсват данни за дата на производство на предложените автобуси за изпълнение на поръчката. Комисията е указала че в срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП същият следва да представи доказателства за дата на производство на автобусите, посочени в ЕЕДОП и в техническото му предложение. Комисията е указала на участника, че съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП предоставените от участника разяснения и доказателства не могат да водят до промени в техническото му предложение. В срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът не е представил допълнително информация и документи. Предвид констатираните от комисията несъответствия и липса на информация, комисията е отстранила и не е допуснала до по-нататъшно участие в процедурата офертата на участника. С оглед отстраняването на всички подадени оферти от участници възложителят е прекратил процедурата със своя Заповед №1002-208/19.05.2017г., на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи. Заповедта не е обжалвана и е влязла в законна сила. Процедура на пряко договаряне с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми от квотата на Община Девня“, се открива на основание чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП без съществена промяна в първоначално обявените условия от Възложителя.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Волан” ЕООД, ЕИК 103790974, гр. Аксаково, ул. Тракия № 11, тел. 0887300330, Кръстинка Андонова Дичева – управител „Нира Бус” ООД, ЕИК 119618403, гр. Варна, район Приморски, ул. Райно Попович, № 8, ет. 3, ап. 7, тел. 052 644221, Данчо Атанасов Скотаров - управител

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 781422 от 03.04.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00510-2017-0004

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Свилен Янчев Шитов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Девня