00338-2017-0014

BG-гр.Разград:

Решение за откриване на процедураРешение номер ЗОП-23 от дата 15.06.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Веселка Дакова и Недим Тахиров, България 7200, гр.Разград, Тел.: 084 618171; 084 618220, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изграждане на площадка за игра в ПИ № 61710.505.427 гр.Разград и реконструкция на площадка за игра в ПИ № 61710.502.596 гр.Разград”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща изграждане на детска площадка в част от поземлен имот № 61710.505.427, представляваща зелена площ зад блок „Родопи” на бул. „Булгария” гр.Разград и реконструкция на съществуваща детска площадка в ПИ 61710.502.596 - северен градски парк в гр. Разград. Видове работи: Натоварване, превоз и разтоварване на строителни и растителни отпадъци и излишни земни маси на депо за СО /до 5 км./ - 13куб.м, разбиване на бетон - 3 куб.м, разбиване настилка от бетонови плочи - 0.3куб.м.,изкоп до 15см. за лего на настилки и ивици - 2.64куб.м., изкоп до 40см. за пясъчник - 9куб.м, доставка и полагане на на бетонови ивици 8/16/50см.вкл. трошен камък 0.01м3/м' и бетон 0.01 м3/м'- 66 м., доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 10см. за основа на настилки, вкл. пясъчник - 26.33 куб.м., доставка, полагане на бетон Б15 за основа на настилка 8 см. - за ударопоглъщаща настилка - 19.36 куб.м, доставка, полагане на бетон Б15, вкл. кофраж - за оформяне стенички на пясъчник- 0.5куб.м, доставка, полагане на промит речен пясък 30 см. за пясъчник - 6.4 куб.м., доставка и монтаж на каучукова настилка 40/40/2 см.- за пясъчник - 4.2 кв.м,доставка и монтаж на каучукова настилка 40/40/4 см.- за детска площадка -242 кв.м, доставка и монтаж на комбинирано детско игрово съоръжение (от 3 до 12 години) - 1бр.,доставка и монтаж на пързалка (от 3 до 8 години)- 1бр., доставка и монтаж на люлка тип "махало"-двойна (от 3 до 12 години) - 3бр.,доставка и монтаж на пързалка (от 3 до 12 години)-1бр.,доставка и монтаж на люлка тип "клатушка"(от 3 до 12 години)-2бр.,доставка и монтаж на пързалка (от 2 до 6 години)-1бр.,доставка и монтаж на люлка тип "клатушка"(от 0 до 12 години)-1бр.,доставка и монтаж на люлка тип "махало"-двойна (от 0 до 3 години)-1бр.,доставка и монтаж на информационна табела - за детска площадка-1бр.,доставка и монтаж на кошче за отпадъци - за детска площадка-3бр.,доставка и монтаж на пейка без облегалка-10бр.,почистване на терена от разтителност и строителни отпадъци-50кв.м.,доставка и полагане на хумосна почва 0,25m3/m, вкл. уплътняване и подравняване-75 куб.м.,Затревяване с амониева силитра 20кг/дка. и семе 25кг/дка с валяк 70кг., вкл. подготовка на почвата/риголване, колтивиране, събиране на корени/-0.3дка, натоварване, превоз и разтоварване на строителни и растителни отпадъци и излишни зенми масина депо за СО /до 5 км./-18 куб.м.,демонтаж на бетонови ивици 10/25см.-4м,изкоп/насип до 20см. за лего на настилки и ивици-21.6 куб.м., доставка и полагане на бетонови ивици 8/16/50см. -вкл. трошен камък 0.01м3/м' и бетон 0.01 м3/м'-79м,направа на настилка от бетонови плочи 40/40/5см.вкл. пясъчно легло 5 см. и фугиране-38.06кв.м.,доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 10см. за основа на настилки-12куб.м,доставка, полагане на бетон Б15 за основа на настилка 8 см. - за детска площадка-5.7куб.м.,доставка и монтаж на каучукова настилка 40/40/4 см.- за детска площадка-70.2кв.м,доставка и монтаж на комбинирано детско игрово съоръжение (от 3 до 12 години)-1бр.,доставка и монтаж на люлка тип "клатушка"-1бр.,доставка и монтаж на люлка тип "махало"-двойна (от 3 до 12 години)-1бр.,доставка и монтаж на детска къщичка /беседка/-1бр.,доставка и монтаж на информационна табела - за детска площадка-1бр.,доставка и монтаж на кошче за отпадъци - за детска площадка-2бр.,доставка и монтаж на пейка без облегалка-3бр.,изработка и монтаж на ограда с Н=1.2м.-39м,изработка и монтаж на врата за ограда с Н=1,2 м., вкл. 2 панти и резе-2бр.,почистване на терена от разтителност и строителни отпадъци-71кв.м,окосяване на трева преди започване на строителство, вкл. изнасяне-0.32дка,доставка и полагане на хумосна почва-7.1куб.м,затревяване с амониева силитра 20кг/дка. и семе 25кг/дка с валяк 70кг., вкл. подготовка на почвата/риголване, колтивиране, събиране на корени/-0.078 дка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на изпълнение на поръчката и включените за изпълнение сходни дейности в нейния предмет не предполагат необходимост от разделяне на обособени позиции. Организацията на работния процес и технологическата последователност при изпълнение на поръчката обуславят невъзможността за разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 41667 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на поръчката, посочена в Раздел IV.7) на настоящото решение, предвид сходните потребности на възложителя и законосъобразното планиране на обществените поръчки, избраният вид процедура е публично състезание на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Съгласно чл.18, ал.2 от ЗОП публично състезание е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Валентин Стефанов Василев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Разград