Версия за печат

00738-2016-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б, За: Ирина Николова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 00359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 74 от 14.11.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00738-2016-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на обособена позиция № 1 включва следните дейности: 1. Общи дейности по поддръжката. 2. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на бек-офис системата IPAS. 3. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на фронт-офис приложенията. Изпълнението по обособена позиция № 2 включва следните дейности: 1. Обработка на ebd download и заявленията за валидиране на европейски патенти. 2. Разработване на национален регистър на европейските патенти. 3. Разработване на програмен интерфейс към федеративния регистър. Срокът за изпълнение поръчката по позиция № 1 е 1 (една) година, а по позиция № 2 е 5 (пет) месеца от датата на подписване на договорa между Възложителя и Изпълнителя


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 90-00-44/13.12.2016 от 12.12.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДЖИ ДИ БИ СОЛ АД, гр. София, ж.к. Бели брези, ул. Нишава, бл. 6, вх. Б, ет. 7, ап. 39, България 1618, София, Тел.: 003592 9628661, E-mail: info@gdbsol.com, Факс: 003592 9628661

Интернет адрес/и:

URL: www.gdbsol.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изпълнението по обособена позиция № 2 включва следните дейности: 1. Обработка на ebd download и заявленията за валидиране на европейски патенти. 2. Разработване на национален регистър на европейските патенти. 3. Разработване на програмен интерфейс към федеративния регистър. Следва да се реализира софтуерен инструментариум, притежаващ следните функционалности: • Сваляне на ежеседмичните EBD файлове от FTP сървър на ЕПВ, тяхната обработка, филтриране само на тези, които се отнасят за България, и съхраняването им в локално създадена база данни за Европейски патенти. Информация за формата на EBD файловете е публично достъпна на Интернет сайта на ЕПВ: http://docs.epoline.org/ebd/doc/ebdv3-25.pdf ;Механизъм за периодично изчистване на заявките, за които не е постъпило искане за валидиране и са изтекли всички законови срокове за подаване на такова заявление;Потребителски интерфейс за преглед и търсене на така съхранените данни за Европейски патенти,в които България е посочена страна и др.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

5

ІII.7) Стойност, посочена в договора
58000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

10.05.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
58000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.06.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Давид Любенов Сукалински
VII.2)
Длъжност: Заместник-председател, с делегирани права със Заповед№ 444/14.11.2016г.