Версия за печат

00470-2015-0008

BG-с. Черноочене:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, с. Черноочене, ул. Шеста №9, За: Хабибе Юксел Мустафа - Финансов контрольор, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6228, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg

Място/места за контакт: с. Черноочене, ул. Шеста №9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com/profil/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 484 от 05.08.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2015-0008
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление(газьол 0,001% S за отопление), за нуждите на детски градини и административната сграда на Община Черноочене". Количество до 50 000 литра. Посоченото количество е прогнозно и Възложителят си запазва право да заяви доставка на действително необходимете количества за срока на изпълнение на договора. Доставката ще се извършва до франко обекти в с. Черноочене и с. Комунига , община Черноочене.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 349 от 19.08.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Олимпик-Ойл ЕООД, ЕИК 201664141, гр.Димитровград, община Димитровград, област Хасково ул. Хаджи Димитър №11А, Република България 6400, гр.Димитровград, Тел.: 0878 901001

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление(газьол 0,001% S за отопление), за нуждите на детски градини и административната сграда на Община Черноочене"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

19.08.2015 г. 

Крайна дата

05.06.2017 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
58824 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

05.06.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
61699.44 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

12.06.2017 г. 


Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на община Черноочене