Версия за печат

00833-2017-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ВСС-7775 от дата 09.06.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121513231

BG411, ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ул. Екзарх Йосиф № 12, За: Мирослава Чирпъкова - началник отдел „Информационно обслужване на органите на съдебната власт“, България 1000, София, Тел.: 02 9304923, E-mail: m.chirpakova@vss.justice.bg, Факс: 02 9304923

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vss.justice.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Съдебна власт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Информация и комуникaция по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система за съдилищата"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на обществената поръчка е предвидено реализирането на Дейност 6 „Осигуряване на публичност и визуализация“ от проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Ефективното изпълнение на настоящата обществена поръчка предполага възлагането в рамките на един договор и реализирането му от един изпълнител. Този извод е продиктуван от обстоятелството, че обективно не е възможно и целесъобразно разделянето на поръчката на обособени позиции, предвид еднородния предмет. На следващо място изпълнението на поръчката без разделяне на обособени позиции ще гарантира постигане на оптимален резултат. Възлагането на обществената поръчка на един изпълнител ще способства за постигането на оптимален процес на управление на целия договор и един отговорен контрагент. Предвид горното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се явява нецелесъобразно, би се отразило негативно на ефективността при изпълнението и не би способствало за митигиране на рисковете, обичайно съпровождащи реализацията на договори от съответния тип.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 50073.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Елка Живкова Атанасова

VIII.2) Длъжност

Член на ВСС и Ръководител на Проекта по Договор № BG05SFOP001-3.001-0001-C01, oправомощена с решение на Пленума на ВСС, Протокол № 39/27.10.2016 г., т. 33