Версия за печат

02709-2017-0026

BG-Видин:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1 от дата 02.06.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760123

BG311, ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВИДИН ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА, ул.Яворов 1,ет.4, За: Биляна Илиева, България 3700, Видин, Тел.: 0888 604352, E-mail: dlvidin@abv.bg, Факс: 094 600998

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170602ZidE8458609.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии -държавна собственост ,съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МПС,ВКЛЮЧИТЕЛНО И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ,ЗА СРОК ОТ 36МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ВИДИН

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Услугите,предмет на поръчката ,са за техническо обслужване,поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Видин,включително доставка на резервни части,материали ,гуми и консумативи и технически преглед.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на поръчката на обособени позиции е нецелесъобразно поради еднотипния характер и ниската стойност на възлаганата услуга- до 21 000 лв. без ДДС

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 21000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

СРОКЪТ ЗА ОБЖАЛВАНЕ Е 10-ДНЕВЕН И ТЕЧЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЖАЛВАНИЯ АКТ,СЪОБРАЗНО РЕГЛАМЕНТАЦИЯТА В ЧЛ.197 ОТ ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Радослав Любомиров Николов

VIII.2) Длъжност

Директор