Версия за печат

00110-2015-0023

BG-Тервел: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Тервел, ул.Св.Св.Кирил и Методий 8, За: Дияна Илиева, Р.България 9450, Тервел, Тел.: 05751 2070, E-mail: tervel2000@yahoo.com, Факс: 05754 2391

Място/места за контакт: ул.Св.Св.Кирил и Методий 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tervel.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.tervel.bg/profil_new/DBO7.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изпълнение на СМР за допълнителни видове работи на претоварна станция за твърди битови отпадъци в гр. Тервел“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Място на изпълнение:гр. Тервел
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълняват се отделни видове строителни работи за осигуряване на дълготрайно изпълнение на предназначението на фасади на сгради (водооткапващи профили, лайсни и др.), покриви (билни капаци и пр.), изграждане на бетонови канавки и корита за отвеждане на вода в дъждовна канализация,доставка на табла и ел.оборудване,подравняване на терена и озеленяване.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45222110

Описание:

Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
190000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 90 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:"Изпълнение на СМР за допълнителни видове работи на претоварна станция за твърди битови отпадъци в гр. Тервел“
V.1) Дата на сключване договора
13.04.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.10.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД ТЕРВЕЛ ТБО 2013 ЕИК:176483225, ул. Отец Паисий №15, Р.България 9300, Добрич, Тел.: 058 655655, Факс: 058 601771

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 190000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 190000 BGN без ДДС
В Брой месеци 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Тервел - Дирекция АИООП, ул.Св.Св.Кирил и Методий 8, Р.България 9450, Тервел, Тел.: 05751 2070, E-mail: tervel2000@yahoo.com, Факс: 05751 2391

Интернет адрес/и:

URL: www.tervel.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.05.2017 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ДЗЗД “ТЕРВЕЛ ТБО 2013“


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

д) Възлагат се допълнителни строителство/доставки/услуги съгласно условията, указани в ЗОП.

Възложителят избира процедура за договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП, при следните мотиви: Община Тервел изпълнява проект за изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци в гр.Тервел.Изпълнени са в пълен обем всички видове и количества строителни работи, включени в количествено - стойностната сметка към договора за изпълнение на СМР.Стойността на изпълнените СМР се равнява на стойността на договора за СМР,подписан с ДЗЗД"Тервел-ТБО 2013".При приключването на строежа и в процеса по подготовката му за преминаване на режим на работа за пълно натоварване възниква необходимост да бъдат изпълнени видове и количества СМР, които не са включени в техническия проект и КСС на изпълнителя.Работите не могат технически да се разделят от предмета на основния договор.Стойността им се равнява на 9 % от стойността на възложения на изпълнителя договор за СМР.Допълнителните работи не са разчетени от проектантите в изработеният от тях през 2011 г. технически проект, но необходимостта от изпълнението им е потвърдена по надлежен начин от авторския и строителния надзор на обекта.