Версия за печат

00621-2017-0001

BG-ДВЕ МОГИЛИ:

Решение за откриване на процедураРешение номер 515 от дата 15.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530529

BG323, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, 7150, За: ЙОАНА ДИМИТРОВА - ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ, България 7150, ДВЕ МОГИЛИ, Тел.: 08141 2254, E-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg, Факс: 08141 2254

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dvemogili.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dvemogili-681/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили” ПО 9 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Обособена позиция №1: Месо и месни продукти 2. Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти 3. Обособена позиция №3: Масла и мазнини 4. Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни 5. Обособена позиция №5: Яйца 6. Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа 7. Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива 8. Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях 9. Обособена позиция №9: Други хранителни продукти

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Кметът на Община Две могили в качеството си на Възложител по чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП ще проведе процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП с предмет “Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили”, по 9 обособени позиции. Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител за всяка обособена позиция, включваща доставка на съответната група хранителни продукти. Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в община Две могили, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 182138.25 лв. (сто осемдесет и две хиляди сто тридесет и осем лева и 25 ст.) без ДДС. Данните в ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизстриваемо мастило и се подписват от лице или лица , надлжено упълномоще за това от името на участника. Прогнозната стойност за всяка обособена позиция е както следва: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти – 48607.51 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и седем лева и 51 ст) лева без ДДС Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти – 27698.27 ( двадесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и 27 ст.) лева без ДДС Обособена позиция №3: Масла и мазнини – 8031.45 (осем хиляди тридесет и един лева и 45 ст.) лева без ДДС Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни- 9573.04 (девет хиляди петстотин седемдесет и три лева и 04 ст.) лева без ДДС Обособена позиция №5: Яйца – 4423.54 (четири хиляди четири стотин двадесет и три лева и 54 ст.) лева без ДДС Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа – 18087.01 (осемнадесет хиляди осемдесет и седем лева и 01 ст.) лева без ДДС Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива – 11903.26 (единадесет хиляди деветстотин и три лева и 26 ст.) лева без ДДС Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях – 24306.54 (двадесет и четири хиляди триста и шест лева и 54 ст.) лева без ДДС Обособена позиция №9: Други хранителни продукти - 29507.63 (двадесет и девет хиляди петстотин и седем лева и 63 ст.) лева без ДДС

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 182138.25 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условия за провеждане на ограночена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договоряне с обявление или без обявление и безспорно са налице условия обществената поръчка да се проведе по реда на ЗОП чрез публично състезание. Сцел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за възложителя условия , настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП , целта на която от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходване на бюджетни средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част ШЕСТА, Глава двадесет и седма чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ