00400-2017-0002

BG-Козлодуй:

Решение за откриване на процедураРешение номер 82 от дата 05.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388

BG313, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ ЕООД, ул.Кирил и Методий №1, За: ГОСПОДИНКА ГУНОВА, България 3320, Козлодуй, Тел.: 0878690-755, E-mail: mbalkozloduy@abv.bg, Факс: 097380-714

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-kozloduy.info.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mbal-kozloduy.info.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ”Свети Rван Рилски - Козлодуй”ЕООД, гр.Козлодуй по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) и Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ”Свети Rван Рилски - Козлодуй”ЕООД, гр.Козлодуй.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В процедурата не се предвиждат обособени позиции. Съгласно разпоредбата на чл.178, ал.5 от ЗОП Възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка,която е за доставки или услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 70000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП. (чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП)

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ОЛГА ТОШЕВА НИКОЛОВА

VIII.2) Длъжност

УПРАВИТЕЛ