00085-2017-0013

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 633 от дата 04.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, бул. Г.Софийски №3, За: Елисавета Михайлова, България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9526536

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): ftp://213.240.235.124/Prigotvyane%20i%20dostavka%20na%20gotova%20hrana%20za%20nuzhdite%20na%20VMA%20i%20strukturite%20v%20stranata%20po%20obosobeni%20pozicii/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия и структурите й в страната по обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна - болни по диети и персонал на ВМА - дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация - Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията за възлагане на поръчката, за нуждите на ВМА и обектите й в страната, както следва: МБАЛ София, МБАЛ Варна, МБАЛ Пловдив, МБАЛ Плевен, МБАЛ Сливен и БПЛР Банкя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка се обявява като открита процедура на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП и стойностни прагове по чл.20, ал.1, т.1, буква "б" и във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП. С така избраната процедура се реализират целите и принципите на ЗОП за осигуряване на ефективност при изразходване на бюджетни средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и др. за участие в процедурата на максимално широк кръг лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба се подава в 10- дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Професор Любомир Светославов АЛЕКСИЕВ, д.м.

VIII.2) Длъжност

Упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно заповед № 1504/ 08.11.2016 г. на началника на ВМА.