Версия за печат

00038-2017-0033

BG-Габрово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 60 от дата 28.04.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Николай Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на 1 брой нов трактор и прикачен инвентар за нуждите на ОЗ „Озеленяване” гр. Габрово“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на процедурата касае доставка на: Нов трактор - 1 бр.; Багерно устройство съвместимо с оферирания трактор - 1 бр.; Челен товарач с кофа 4 в 1 съвместим с оферирания трактор - 1 бр.; Косачка с бункер съвместима с оферирания трактор - 1 бр.; Косачка плоска съвместима с оферирания трактор – 1 бр. Мулчър съвместим с модел ISEKI TS1910 F - 1 бр.; Косачка плоска съвместима с модел ISEKI TS1910 F - 3 бр. Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не предвижда обособени позиции, тъй като предмета на процедурата е неделим и няма разнороден характер.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 82000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Максималният финансов ресурс за изпълнение на предмета на настоящата процедура е 82 000 лв. (осемдесет и две хиляди лева) без ДДС или 98 400 лв. (деветдесет и осем хиляди и четиристотин лева) с ДДС. Забележка: Участниците следва да не надвишават, максималните единични цени на всеки артикул от Ценовото предложение. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП, Възложителят провежда открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. Поръчката не предвижда обособени позиции, тъй като предмета на процедурата е неделим и няма разнороден характер.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.04.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Таня Венкова Христова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Габрово