Версия за печат

00109-2016-0015

BG-Благоевград:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Благоевград, площад Георги Измирлиев №1, За: Радостина Илиева - старши юрисконсулт ОП, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: rilieva@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Дирекция ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РП-16 от 07.04.2017 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
0109-2016-0015
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 98-00-262 от 27.10.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ ЕООД; ЕИК:200277864, гр. Благоевград, ул. «Броди» №36, вх.В, ет.1, ап.1, Република България 2700, гр. Благоевград, Тел.: 087 8400313, E-mail: bg_evrostroi_avm@abv.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград По Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” в съответствие с документацията за участие в процедурата, офертата за изпълнение на поръчката, настоящия договор, техническото задание и другите приложения към него.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

45

ІII.7) Стойност посочена в договора
700232.12 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

13.04.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
826667.88 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

27.04.2017 г. 


Възложител

Трите имена: ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Иво Тодоров Николов
Длъжност: Заместник-кмет по икономика и финанси, определен съгласно Заповед №173-ЧР/21.04.2017 г. на Кмета на Община Благоевград