Версия за печат

02709-2017-0018

BG-Монтана:

Решение за откриване на процедураРешение номер 35 от дата 31.03.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760207

BG312, СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОНТАНА, ул. Иван Аврамов 16, За: Виолета Койчева, България 3400, Монтана, Тел.: 0889 625844, E-mail: dgs_montana_tp@abv.bg, Факс: 096 300193

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170331OqKL8308627.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И РЕЗЕРВНИЧАСТИ ЗА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА СРОК ОТ 36 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС Монтана” Уникален номер на поръчката: 20170331OqKL8308627

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на предмета на поръчката включва: 1. Абонаментно следгаранционно сервизно обслужване, включващо текущ ремонт на компютърна и периферна техника и профилактика на принтерите. 2. Доставка и монтаж на резервни части за компютърна и периферна техника. 3. Доставка на нови и зареждане / рециклиране на тонер касети.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 178, ал. 5 от ЗОП, при този вид процедура Възложителят не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчката, която е за доставки или услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5100 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При прогнозна стойност на обществената поръчка за доставки и услуги от 70 000 лева без ДДС до 264 033 лева без ДДС, съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, възложителя прилага процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или т. 13. В случая няма основание за провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, тъй като не е налице никое от основанията по чл. 182, ал. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл. 196, ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко репение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, докумнентацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Петьо Тодоров Иванов

VIII.2) Длъжност

Директор