Версия за печат

02709-2017-0016

BG-с. Говежда:

Решение за откриване на процедураРешение номер 122 от дата 27.03.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760176

BG312, Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/- Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж. Милко Еделов Благоев, България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dgs_govejda@abv.bg, Факс: 088 2598240

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2017 г. на територията на ТП ДГС "Говежда" по две обособени:Обособена позиция №1:"Строителство но временен горски път "Липинско лице" земл. Копиловци"; Обособена позиция №2: "Строителство на временен горски път "Коларски дол" земл. Дълги Дел.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е "Строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2017 г. на територията на ТП ДГС "Говежда" по две обособени позиции. Обособена позиция №1: "Строителство на временен горски път "Липинско лице" земл. Копиловци ,прогнозна дължина 600 м. и ширина 4 м. Пълното описание се съдържа в Техническата спецификация . Строителството включва: механизирано изкопаване и пробутване на скални и земни почви, разбиване на скали, изкореняване на дънери, направа на дървени скари и водостоци при необходимост, подравняване и направа на необходимите уширения по пътищата и други дейности възникнали по време на строителството. Обособена позиция №2: Строителство на временен горски път "Коларски дол" земл. Дълги Дел с прогнозна дължина 1 км. и ширина 4 м. Пълното описание се съдържа в Техническата спецификация . Строителството включва: механизирано изкопаване и пробутване на скални и земни почви, разбиване на скали, изкореняване на дънери, направа на дървени скари и водостоци при необходимост, подравняване и направа на необходимите уширения по пътищата и други дейности възникнали по време на строителството.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 8000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При процедура по ЗОП "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие. С цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл.20, ал.2

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Милко Еделов Благоев

VIII.2) Длъжност

Директор