Версия за печат

00717-2017-0001

BG-Бойчиновци:

Решение за откриване на процедура



Решение номер 130 от дата 21.03.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000320566

BG312, община Бойчиновци, ул. Гаврил Генов № 2, За: Петър Винешки, България 3430, Бойчиновци, Тел.: 09513 2236, E-mail: munb@mail.orbitel.bg, Факс: 09513 2584

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.boychinovtsi.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.boychinovtsi.bg/section-150-profil_na_kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка е разделена на следните обособени позиции: Обособена позиция 1:„Ремонт на общински път на територията на община Бойчиновци“. Обособена позиция 2:„Ремонт на улици на територията на община Бойчиновци“. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай е целесъобразно и ще доведе до ефективност и качество на изпълнение на поръчката. Възлагането на поръчката, чрез разделянето й на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 539560 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание, чл. 11, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, настоящата процедура се провежда по реда предвиден за "Публично състезание".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срока за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Светлин Алексиев Сретениев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Бойчиновци