Версия за печат

00738-2017-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 82 от дата 20.03.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б, За: Ирина Николова, България 1040, София, Тел.: 02 9701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 02 8735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт за откриване на сходство с вече съществуващи права на марки "ACSEPTO" за срок от една година за нуждите на Патентно ведомство на Република България

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт за откриване на сходство с вече съществуващи права на марки "ACSEPTO" за срок от една година за нуждите на Патентно ведомство на Република България

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като нейният предмет е изпъленение на една и съша дейност.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 23080 EUR
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

През 2005г. фирма SWORD S.A. Франция е сключила договор с Патентно ведомство за разработването и инсталирането , внедряването и поддръжката на уникална система за сходство ACSEPTO на предходни права върху марки, бази данни на марките по национален ред, международни регистрации, наименования за произход, фармацефтични наименования по 6-тер на Парижката конвенция и други, със срок на поддръжка две години и половина. Поддръжката и нормалното функциониране на програмния продукт ACSEPTO се явява задължителна предпоставка за обезпечаване работата на експертизата на марки и географки означения и извършването на предлаганите от Патентно ведомство услуги в тазио област. Фирма SWORD S.A. са единствените носители на авторски права на програмните продукти ACSEPTO, които са унилани по своята същност и са направени специално за нуждите на експертизата в областта на марките и географските означения. ( чл. 79, ал.1, т. 3, б. "в" от ЗОП)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

SWORD S.A. Франция, рег. № 433 624 707

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби съгласно чл. 197 ал. 1 т.5 от ЗОП е 10-дневен от публикуване на Решението за провеждането на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Давид Любенов Сукалински

VIII.2) Длъжност

Заместник-председател, упълномощен възложител със Заповед №444/14.11.2016г.