Версия за печат

00338-2017-0003

BG-Разград:

Решение за откриване на процедура

Осъществен предварителен контрол; Номер на становището от 1-ви етап: КСИ-22 от дата 17.02.2017 г. 


Решение номер ЗОП-5 от дата 10.03.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул. Бели Лом №37А, За: Христина Русева и Виргиния Станкова, България 7200, Разград, Тел.: 084 618250; 084 618173, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проекти на Община Разград, финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001 – 1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, включени в Инвестиционната програма на общината“ по две обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Управление и изпълнение на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“ 2. Обособена позиция №2: Управление и изпълнение на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнители, които да осигурят външни за Общинска администрация Разград експерти, които да заемат съответните позиции в екипите за управление на 2 (два) проекта на Община Разград, финансирани в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, Приоритетна ос 1, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на настоящата обществена поръчка е осигурено, както следва: За обособена позиция №1:финансиране със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) №BG16RFOP001-1.023-0001-C02. За обособена позиция №2:финансиране със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 202163.6 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Посочената в настоящото решение прогнозна стойност (под определения в чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП праг) и обобщените сходни потребности на възложителя определят избора на открита процедура с оглед законосъобразното планиране на обществените поръчки от последния. Възложителят обявява „открита“ по вид процедура, тъй като и провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността и законосъобразността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за тази процедура, възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата, при която всички заинтересувани лица могат да подадат оферта, съгласно чл.18, ал.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят не изисква обединенията да имат определена форма, за да участват при възлагането на поръчката и не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица и това не е необходимо за изпълнение на поръчката.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Валентин Стефанов Василев

VIII.2) Длъжност

кмет на Община Разград