02732-2017-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-126 от дата 10.03.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 176094665

BG, Национален център по общствено здраве и анализи, Бул. Акад. Иван Евст. Гешов 15, За: Силвия Динчийска, България 1431, София, Тел.: 02 8056266, E-mail: pokana@ncpha.government.bg, Факс: 02 9549623

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ncphp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ncpha.government.bg/porachki/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Туроператорски услуги по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от страната и чужбина, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА, по международни проекти и международни и национални програми“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Общественара поръчка е за туроператорски услуги по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от страната и чужбина, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА, по международни проекти и международни и национални програми. Изискванията към изпълнението на поръчката са подробно описани в техническата спецификация на възложителя, която е неразделна част от документацията за обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 178, чл.5 от ЗОП възложителят не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка, поради вида на избраната процедура, а именно публично състезание по чл.18, чл.1, т.12 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 250000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка - 250 000 лв. без ДДС е в стойностните прагове на чл.20, ал.2, т.2, което обуславя и избора на процедура, а именно - публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават пред КЗК в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, на основание чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. Христо Русков Хинков,дм

VIII.2) Длъжност

Директор на НЦОЗА