Версия за печат

02402-2017-0001

BG-Гоце Делчев:

Решение за откриване на процедура



Решение номер РД-07-605n от дата 17.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000607559

BG413, Природо – математическа гимназия „Яне Сандански“, ул. Скопие 4, За: Елка Божикова, България 2900, Гоце Делчев, Тел.: 0751 60306, E-mail: pmg_gd@abv.bg, Факс: 0751 60308

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.pmg-gd-bg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pmg-gd-bg.com/index.php?page=porachki.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на мултификционален център по природни науки в сградата на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1.Доставки на Компютри: Мини компютър,монитор,клавитура и мишка – 15 броя; Преносим компютър – 8 бр2. Доставки за изграждане на Mрежа- Wi-Fi :19“ шкаф- 1брой; Рутер-1 бр.; SWITCH-1бр.;Точка за безжичен достъп-20 бр; Непрекъсваемо захранване- 1бр;3. Доставки монтаж на оборудване: Дигит научна лабор-я-4 бр; Сензори за дигит научна лабор-я-4бр; Комплект Нанотехнологии-5бр; Мултим проектор-1бр; 3. Доставки монтаж на стоп инвентар: Лабор остров без мивка -1бр; Лабор остров с две обли мивки -1 бр; Лабор остров с една обла мивка и допъл плот за писане -1 бр; мет.лабор. шкаф 400 х 900 х 1950 мм -1 бр; Учеб маси Ин-Ян -21 бр; учен.стол-134 бр; Лабор плот без мивки-1 бр; Лабор плот с две мивки-1 бр; Кръгли маси-2 бр; мет.лабор. шкаф 615 х 1200 х 1970 мм -1 бр; Столове/ кръгли без облегалка, на колелца/-10 бр; уч столове с плот за писане-13 бр; корково табло за съобщения/120 x 90 см/-2 бр; Маса Сегмент-6 бр; Маса Сегмент-единична-50 бр; корково табло за съобщения/60 x 90 см/-4 бр; Маса Сегмент-от кръг-16 бр; Пуфове за сядане-5 бр; Етажерки за книги-2 бр; Масичка за таблет/лаптоп-5 бр;4 Други: доставка на софтуер-15 бр; Доставка и полагане на вълшебна боя-6,72м2 Артикулите са подробно описани в техническта спецификация,част от документацията за обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка е за доставка и услуга. На основание чл. 178, ал. 5 от ЗОП при публично състезание възложителят не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка, която е за доставки или услуги

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 71304 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е в обхвата на чл. 20, ал.2 т.2, което предопределя вида и реда за възалгане на поръчката като публично състезание

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.197. ал.1,т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.02.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Елка Иванова Божикова

VIII.2) Длъжност

Директор на ПМГ „Яне Сандански“