Версия за печат

00267-2017-0012

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП 12 от дата 14.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Аделина Хасова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170214vDMp4439523.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на топлинна енегрия за обект: Административна сграда на Община Пловдив, находяща се на бул. Шести септември № 274

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Топлинната енергия е с топлоносител гореща вода, за отопление на битово-горещо водоснабдяване на самостоятелен небитов клиент. Договорът за възлагане на поръчката ще бъде със срок на действие 5 години. Предвид факта, че сградата е новопостроена и срокът за изпълнение е дълъг, прогнозната стойност на поръчката е ориентировъчна няма да бъде обвързваща за страните по договора като същевременно се прилага най-високият ред за възлагане.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмета на поръчката не позволява разделянето й на обособени позиции, тъй като доставката се извършва до един обект на възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 75000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗЕ за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия, а разпоредбата на чл. 130, т. 1 от ЗЕ задължава топлопреносното дружество да снабдява с топлинна енергия потребителите, присъединени към топлопреносната мрежа. Недвижимият имот - обект на доставката - има изградена инсталация за отопление с топлоносител гореща вода. Доставчик може да бъде единствено "ЕВН България Топлофикация" ЕАД - лицензирано от КЕВР дружество за производство и пренос на топлинна енергия за територията на град Пловдив. Това обстоятелство е видно от публичния регистър на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, съгласно ЗЕ, публикуван на интернет страницата на КЕВР. С оглед на описаната фактическа обстановка "ЕВН България Топлофикация" ЕАД е носител на изключителни права за производство и пренос на топлинна енергия с топлоносител гореща воде за територията на град Пловдив, по силата на административен акт.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, няма да бъде изпращана покана, а ще бъде сключен договор с "ЕВН България Топлофикация" ЕАД при условията на чл. 65, ал. 2 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.02.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димитър Стоянов Кацарски

VIII.2) Длъжност

Зам.-Кмет ОСУТСИ, упълномощен със Заповед № 16ОА1356/07.06.2016 г. на Кмета на община Пловдив