Версия за печат

01650-2016-0005

BG-Пазарджик:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 822106665

BG423, Водоснабдяване и канализация в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик, ул. Втори януари №6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.vikpz.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vikpz.com/.

I.4) Основна дейност

ВодаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 185 от 21.10.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01650-2016-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на колесен багер-товарач за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 19 от 07.12.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Тайтън Машинъри България, ул. Професор Цветан Лазаров № 13, България 1574, София, Тел.: 02 8850525, E-mail: construction@titanmashinary.bg, Факс: 02 8850525

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на колесен багер-товарач за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
124480 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.02.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
124480 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Доставката на багера е извършена и платена.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.02.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Атанас Узунов
VII.2)
Длъжност: Ликвидатор