01650-2016-0002

BG-Пазарджик:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 822106665

BG423, Водоснабдяване и канализация в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик, ул. Втори януари №6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.vikpz.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vikpz.com/.

I.4) Основна дейност

ВодаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 041 от 22.02.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01650-2016-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

“Доставка на превозни средства по две обособени позиции: ОП2 – Доставка на 4 броя втора употреба високо проходими товарни автомобили - пикап: 2 броя с минимум места 5(4+1) и 2 броя с максимум места 4(3+1)


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 12 от 27.04.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG423, Тойота Тиксим ЕООД, ул.Стефан Стамболов 38, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 403320, E-mail: sales@tixim.org, Факс: 034 403320

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

“Доставка на превозни средства по две обособени позиции: ОП2 – Доставка на 4 броя втора употреба високо проходими товарни автомобили - пикап: 2 броя с минимум места 5(4+1) и 2 броя с максимум места 4(3+1) ОП2 – Доставка на 4 броя втора употреба високо проходими товарни автомобили - пикап: 2 броя с минимум места 5(4+1) и 2 броя с максимум места 4(3+1).”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
116880 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.02.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
116880 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

08.02.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Атанас Узунов
VII.2)
Длъжност: Ликвидатор