Версия за печат

02711-2015-0175

BG-Балчик:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, ул. Черно море № 9, За: инж. Ганчо Ников - зам. Директор, Република България 9600, Балчик, Тел.: 0579 73223, E-mail: dlsbalchik@gmail.com, Факс: 0579 72039

Място/места за контакт: ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlsbalchik.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dlsbalchik.sidp.bg/%d1%82%d0%bf%e2%84%967-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: ловно и горско стопанствоРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 136 от 14.12.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2015-0175
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Извършване на транспортни услуги на товари във връзка с изпълнение на текущи стопански дейности на територията на ТП ДЛС Балчик" при "СИДП" ДП Шумен за 2016г."


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 9 от 05.02.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕООД „ ЕВРОЛЕС 74” с ЕИК 200900788,, обл. Добрич, общ. Балчик, с. Оброчище, ул. „ Лозарска” № 8, Република България 9650, с. Оброчище, Тел.: 0886 863646, E-mail: euro73@abv.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши транспортни услуги на товари, съгласно техническо предложение-приложение № 1 неразделна част от договора,на селскостопанска продукция, дърва за огрев и конфискувани вещи във връзка с изпълнение на текущи стопански дейности на територията на ТП " ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП Шумен за 2016г., а Възложителят заплаща цената им. (2) Изпълнението на услугите ще се извършва в работни, почивни или празнични дни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата според възникналата необходимост и при изрично възлагане по заявка от страна на ТП „ДЛС Балчик”, в рамките на определеният максимален прогнозен финансов ресурс от Възложителя. (3). Прогнозната стойност за услугите по договора не е задължителна за усвояване и зависи изцяло от нуждите на Възложителя. (4). Заявката ще се извършва по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис а ел. поща на изпълнителя: euro73@abv.bg или по тел.: 0886863646 (5). Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. (6). Дейностите по чл.1, ал.1 от настоящия договор ще се извършват от правоспособни служители на Изпълнителя. (7). Уговорените в този договор условия се прилагат автоматично за всяка заявка. ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ Чл. 2. Срок за изпълнение на договора: (1). Начален срок за изпълнение на услугата по конкретна заявка на Възложителя: до 3(три) астрономически часа след депозиране на заявка от Възложителя; (2). Краен срок на договора - 31.01.2017г. или до изчерпване на финансовия ресурс. (3). Мястото на изпълнение на услугата- територията на ТП „ Държавно ловно стопанство Балчик”, вкл. и държавни горски територии на територията на ТП „ Държавно ловно стопанство Балчик”.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.01.2017 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
3000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

31.01.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 16% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Съгласно договора изпълнението на услугите ще се извършва според възникналата необходимост и при изрично възлагане по заявка от страна на ТП „ДЛС Балчик”, в рамките на определеният максимален прогнозен финансов ресурс, като прогнозната стойност за услугите по договора не е задължителна за усвояване и зависи изцяло от нуждите на Възложителя. В конкретния случай Възложителят е направил заявки за изпълнение на услугата според възникналите за периода нужди, като стойността на извършените услуги е равна на сумата изплатена по договора.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
478.2 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Възложителят е провел открита процедура по реда на ЗОП в изпълнение на указанията, обективирани Заповед № 438/07.12.2015г. на Директора на ДП „ СИДП” гр. Шумен. Стойността на обществената поръчка в рамките на стойностните показатели по чл.14, ал.3 т.2 от ЗОП, поради което процедурата е проведена по опростените правила на ЗОП, като цялата документация по същата е публично достъпна в "Профил на купувача" на обявения интернет адрес посочен в раздел І от настоящата информация.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

03.02.2017 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Калинка Донкова Тодорова
Длъжност: Директор на ТП " ДЛС Балчик"