Версия за печат

00566-2015-0007

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, За: Николинка Любенова, България 1700, София, Тел.: 02 4014241, E-mail: n.lyubenova@nsa.bg, Факс: 02 4014141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page.1677..

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ЗП-700 от 09.04.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00566-2015-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група, която включва: 1. Регистриране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник на свободния пазар на електрическа енергия по смисъла на Закона за енергетиката /ЗЕ/, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ в срок до 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на извеждане на договора в деловодството на Национална спортна академия “Васил Левски” 2. Доставка на електрическа енергия „ЕЛ.ЕНЕРГИЯ“ до обекти на НСА „Васил Левски”, присъединени към ниско и средно напрежение и включване в стандартна балансираща група, за период до 31.12.2016 г., считано от датата на регистриране на първия товаров график на Възложителя в ЕСО ЕАД


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП-21 от 29.06.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Чез Трейд България ЕАД, ул Георги Сава Раковски 140, България 1000, София, Тел.: 028 959123, E-mail: office@cez.bg, Факс: 029 549382

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

29.06.2015 г. 

Крайна дата

31.12.2016 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
390000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: В раздел "Цени, начин на плащане " се правят допълнения; Преди промяната: Преди промяната подобни клаузи не съществуват; След промяната: Чез Трейд България ЕАД да начислява отделно цените и сумите за мрежови услуги, такси и добавки дължими от НСА на база предоставени данни от Чез Трейд България ЕАД. - При промяна на цените вследствие на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и/или друг орган проманата да бъде отразена от страните. 2. НСА се задължава да предостави Декларация образец за "Комбиниран договор" по смисъла на ПТЕЕ. 3.Допълнителното споразумение влиза в сила от 01,02,2016 г.; Правно основание: параграф 93 от заключителните разпоредби на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), обн. ДВ № 90/20.11.2015г. Допълнително споразумение № ОП-10/20,01,2016 г
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
448485.61 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.02.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: проф. Пенчо Георгиев Гешев
VII.2)
Длъжност: Ректор