Версия за печат

00147-2017-0001

BG-Трън:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-05-36 от дата 01.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386790

BG414, Община Трън, пл. „Владо Тричков” № 1, За: инж. Евгения Такова, България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 0777 87315

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://tran.bg/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://tran.bg/op.php?place=202..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Борсова сделка с продавач на горива за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на гориво за отопление, с включени всички разходи по доставката, за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън. Доставките ще се осъществяват периодично по писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която е посочено необходимото за конкретния случай количество, направена чрез определения координатор. Количествата, заявени по всяка една конкретна писмена заявка от Възложителя към Изпълнителя, не могат да бъдат по-големи от 5000 (пет хиляди) литра. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 31.12.2017 год., считано от датата на подписването му от страните или до достигане на максимално допустимото прогнозно количество гориво за отопление. Прогнозното количество гориво за отопление в 65 000 литра +/- 10%. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави заявки за доставка на гориво, като не е задължен да усвои пълния обем прогнозното количество, Необходимото количество гориво за отопление зависи от климатичните условия. Изпълнението на доставките са до обекти както следва: Франко сградите на СОУ „Гео Милев“ гр. Трън, ул. "Петко Д. Петков № 5 и ОДЗ „Ален мак“ гр. Трън, ул. "Христо Ботев“ №9.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 46, ал. 1 изречение второ от ЗОП Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение да се възложи на един продавач-изпълнител.Това се обуславя от факта, че предмета на поръчката попада в един клас съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ и не включва разнородни дейности/доставки, поради което не е целесъобразно същата да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 95000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерския съвет. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. Списъкът е одобрен от Министерски съвет с ПМС №347/08.12.2016г.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Във връзка чл. 64, ал. 1 и чл.65, ал.1 от ППЗОП не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Код съгласно класификатора на ОП (CPV): 09134000

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, ал.5 от ЗОП - десет дневен срок от датата на публикуване.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.02.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Станислав Антонов Николов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Трън