Версия за печат

00510-2017-0001

BG-Девня:

Решение за откриване на процедураРешение номер Изх.1002-35 от дата 25.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, За: инж. Галина Димитрова, България 9162, Девня, Тел.: 051 947011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 051 947012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pk.devnia.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изготвяне на проект за Общ устройствен план на Община Девня

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет „Изготвяне на проект за Общ устройствен план на Община Девня“. Общият устройствен план следва да бъде разработен с обхват територията на цялата община. Предметът на настоящата поръчка включва два вида дейности: Дейност 1 – Изготвяне на проект за общ устройствен план на Община Девня, която дейност следва да се реализира на два етапа, както следва: 1. Етап I – Изработване на предварителен ОУПО; 2. Етап II – Изработване на окончателен ОУПО. Дейност 2 – Извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на проекта за общ устройствен план на Община Девня; Предметът на обществената поръчка следва да бъде изпълнен съобразно с действащата нормативна уредба на национално и европейско ниво, при съобразяване и със становищата и препоръките на съответните компетентните органи, дадени преди или в хода на изпълнение на дейностите, както и при задължително съобразяване с констатациите, съдържащи се в Становище изх. № 08-09-055 на Министерство на културата относно плановото задание за изработване на общия устройствен план на община Девня. Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно предложението на участниците в поръчката, но не по-дълъг от 30.09.2018 г. Сроковете за изпълнение на поръчката са както следва: - за изработване на предварителния проект за ОУП – не повече от 8 (осем) месеца, считано от датата на възлагането чрез изпращане на възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя. - за изработване на окончателния проект за ОУП - не повече от 3 (три) месеца, считано от получаването на писмено уведомление от Възложителя, че необходимите процедури по обсъждане и съгласуване на предварителния проект за ОУП, съгласно изискванията на чл. 127 от Закона за устройство на територията са проведени; - за извършване на екологичната оценка и оценка за съвместимост на проекта за ОУП - не повече от 8 (осем) месеца, считано от датата на възлагането, чрез изпращане на възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя - за изготвяне на окончателен вариант на екологична оценка и оценка за съвместимост - не повече от 3 (три) месеца, считано от получаването на писмено уведомление от Възложителя, че консултациите относно екологичната оценка и/или оценката за съвместимост са приключили и следва да се направят съответни корекции.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка (предоставяне на услуга) е единен и неделим, включените в този предмет дейности са взаимосвързани, предвид което Възложителят не предвижда разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 182880 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, вр. чл. 20, ал. 2, т. 2, вр. чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, с оглед размера на прогнозната стойност на поръчката. Към момента на откриване на настоящата процедура възложителят няма планирани сходни обществени поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок, считано от настъпването на относимите обстоятелства по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Донка Георгиева Йорданова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Девня, упълномощена на основание чл.7, ал. 1 ЗОП със Заповед № 1002-327/09.08.2016г. на Кмета на Община Девня