Версия за печат

00267-2017-0005

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП 5 от дата 24.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Аделина Хасова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ДОСТАВКИ НА ПРОПАН-БУТАН ЗА АВТОМОБИЛИ ЧРЕЗ СИСТЕМА НА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА БЕЗНАЛИЧНО КАРТОВО ПЛАЩАНЕ

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Доставките се извършват периодично в обект/и на изпълнителя на територията на град Пловдив, чрез система на зареждане при условията на безналично картово заплащане. Изпълнителят трябва да предостави карти за безналично плащане, като за всяко МПС на възложителя се издава персонална карта. Картите трябва да бъдат издавани в срок до 5 работни дни след предоставяне на списък, съдържащ необходимата идентификационна информация за всяко МПС. По всяко време възложителят ще може да премахва или добавя МПС, които да бъдат зареждани в обектите на изпълнителя, като при всяка промяна следва да бъдат издавани нови карти. Всички разходи, свързани с издаване, закриване и обслужване на картите за безналично плащане ще бъдат за сметка на изпълнителя. 2. Прогнозно количество гориво за целия срок на изпълнение на поръчката: 100000 литра

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка представлява обособена позиция от обществена поръчка, обявена в РОП под уникален номер 00267-2016-0093. Обособената позиция е прекратена на основание чл. 110, ал. 5, във връзка с чл. 110, ал. 2, т. 4, б. „а“ от ЗОП, поради което към настоящия момент се обявява като самостоятелна обществена поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 83333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 3166666.67 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Процедура с уникален номер в РОП 00267-2016-0093 - ДОСТАВКИ НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА - Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставки на различни видове горива, разделени в 3 обособени позиции: ›Обособена позиция № 1: „Доставки на автомобилен бензин (А 98 Н със съдържание на биоетанол) и дизелово гориво (със съдържание на биодизел – Б6) до служебна бензиностанция на Община Пловдив“ ›Обособена позиция № 2: „Доставки на дизелово гориво (за отопление) до обекти на Община Пловдив“ ›Обособена позиция № 3: „Доставки на пропан-бутан за автомобили чрез система на зареждане при условията на безналично картово плащане“. Обособена позиция № 3 е прекратена на основание чл. 110, ал. 5, във връзка с чл. 110, ал. 2, т. 4, б. „а“ от ЗОП, поради което към настоящия момент се обявява като самостоятелна обществена поръчка.


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 16РОП84 от 11.10.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2016-0093

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

РОЗАЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

VIII.2) Длъжност

Зам.­кмет  ОИЗЕУО,  упъллномощено  лице  по  чл.  7,  ал.  1  от  ЗОП,  съгласно  Заповед №16ОА1356/07.06.2016г. на кмета на Община Пловдив