Версия за печат

01509-2016-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000663814

BG411, Национален институт по метеорология и хидрология-БАН, бул. Цариградско шосе № 66, За: Добри Димитров, България 1000, София, Тел.: 0887 226091, E-mail: dimitrov.dobri@gmail.com, Факс: 02 9880380

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://storm.cfd.meteo.bg//op7/ps20160823.

Адрес на профила на купувача (URL): www.meteo.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 2127 от 29.08.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01509-2016-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН)“ с шест обособени позиции;


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ПО32-108 от 04.11.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Перси ООД, ул. Златна Добруджа № 18, България 1000, София, Тел.: 02 4225307, E-mail: info@persy.com, Факс: 02 9555497

Интернет адрес/и:

URL: www.persy.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Сървъри

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2016 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
35610 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

28.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
35608 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.01.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: проф. д-р Христомир Тодоров Брънзов
VII.2)
Длъжност: Директор