Версия за печат

00912-2014-0002

BG-с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна психиатрична болница - Карлуково, с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, За: Д-р Христо Василев Василев, РБ 5782, с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, Тел.: 0882 809051, E-mail: dpbkarlukovo@abv.bg

Място/места за контакт: Директор Д-р Христо Василев Василев

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dpbkarlukovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 129 от 28.11.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00912-2014-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени средства по техническа спецификация при болнична аптека ДПБ Карлуково


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 12.03.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Търговска лига - НАЦ АД ЕИК 030276307, гр. София ул. Г.М.Димитров №1, РБ 1172, гр. София ул. Г.М.Димитров №1, Тел.: 02 9603780

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени средства по техническа спецификация при болнична аптека ДПБ Карлуково

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

12.03.2015 г. 

Крайна дата

31.12.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
48233.81 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

31.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
28092.25 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

19.01.2017 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Христо Василев Василев
Длъжност: Директор ДПБ Карлуково