Версия за печат

00748-2015-0001

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детсткия 1, За: Петя Ненова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mbalgabrovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 319 от 14.01.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00748-2015-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово“


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: СТ-01-11-294 от 25.03.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Илстрой ЕООД ЕИК 817086759, ул. Ген. Николов № 13, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 809028, Факс: 066 805466

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

3

ІII.7) Стойност посочена в договора
291668.58 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

09.01.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
291668.63 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

18.01.2017 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Нели Иванова Савчева
Длъжност: Изпълнителен Директор