Версия за печат

00748-2017-0002

BG-Габрово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 394 от дата 17.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския №1, За: Милена Йорданова - Икономист обществени поръчки Ръководител звено, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800253, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://.mbalgabrovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“ по пет обособени позиции

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 24420 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Поканата е с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки, след прекратяване на основание чл. 110 ал.1 т.1 от ЗОП от ЗОП на публично състезание проведено по реда на ЗОП с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“ открита с Решение № 383/30.09.2016г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2016-0017/30.09.2016г. Процедурата е прекратена частично с решение № 1044/23.12.2016 г, тъй като в срока за подаване на оферти – до 16:00 часа на 24.10.2016г. в деловодството на МБАЛ Габово не е подадена нито една оферта за участие по описаните по-горе обособени позиции. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Диагностик имиджинг ООД гр. София, ул. „Каймакчалан“ №1 тел: 02 944 2290 факс: 02 9442916 e-mail: dimaging@meddimage.com Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД Гр. Габрово, ул. Любен Каравелов №26 Тел: 066 804540 Факс: 066 806169 e-mail: head.office@fmc-bg.com Контакт Медикъл Интернешанъл ООД Гр. София, ул. Фьодор Достоевски 4 тел: 02 980 75 05 Факс: 02 980 50 72 e-mail: cmi_yondeva@abv.bg Илан медицинска апаратура ООД гр. Варна, ул. ”Кирил Шиваров” № 9Б тел: 070017373 e-mail: office@ilan.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

2.1. Минимални изисквания за доказване на икономическо и финансово състояние: не се предвиждат. 2. 2. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности: 2.2.1. За последните три години от датата на подаване на офертата да са изпълнили поне три дейности с предмет и обем, съответно при участие за една, няколко или всички обособени позиции, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите. Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира абонамент и сервиз на медицинска апаратура Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като попълни Списъка посочен в Част Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, 1б от ЕЕДОП. Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да изиска доказателства за извършените и посочените в ЕЕДОП услуги във вид на Удостоверения/Референции/Договори или други документи с които се доказва тяхното изпълнение 2.2.2 Участникът трябва да разполага с минимум 1 на брой сервизни специалисти, които ще бъдат отговорни за изпълнението на поръчката, притежаващи съответната професионална квалификация за извършване на услугата. Сервизните специалисти следва да да са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на сходна със апаратите от съответната обособена позиция. Участникът следва да предостави информация с посочванe на подробна информация на персонала, който ще участва в изпълнението на поръчката, документи за образование и/или кавлификация, документ за преминат курс на обучение в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.6 от ЕЕДОП. 2.2.3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения или техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката; Участникът следва да предостави информация с посочванe на подробна информация с посочване на инструменти, съоръжения или техническо оборудване в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.9 от ЕЕДОП. Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена , съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите следва да бъдат представени в деловодството на възложителя в запечатана непрозрачна опаковка с надпис на външната страна на подател, адрес за кореспонденция, телефони за връзка, както и наименование на процедурата, за която участват. Офертите следва да бъдат подадени не по-късно от 24.01.2017 до 16:00 часа в деловодството на болницата. МЯСТО И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО: Провеждането на преговорите ще се извърши със законния представител на участника или с упълномощено от него лице, след представяне на документ за упълномощаване – в оригинал или заверено копие. Рълномощното следва да бъде изготвено в обикновенна писменна форма и да съдъжа данни за упълномощител и упълномощено лице, както и изричното изявление, че упълномощеното лице има право да участва в договарянето и да подпише протокола за резултатите от договарянето. Каним най- учтиво представляващия участника или упълномощен от него представител да участва в преговорите, които ще се състоят на 25.01.2017 от 10:00 часа.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Нели Иванова Савчева

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор