Версия за печат

00130-2016-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009105

BG411, Авиоотряд 28, Летище София, За: Румяна Янкова- Иванова, България 1540, София, Тел.: 0359 29425035, E-mail: avio28@avio28.com, Факс: 0359 29459201

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.avio28.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.avio28.com/page7.html.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-18-21 от 13.10.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00130-2016-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е сключването на договор за обучение на един екипаж- двама пилоти за нуждите на Авиоотряд 28 за придобиване на квалификация "Пилот на самолет тип Airbus А 320 family" по програма на авиационно- учебния център, одобрена от ГД ГВА.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЛД-2 от 25.11.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Институт по въздушен транспорт ЕООД, бул Брюксел 1, Аерогара София, България 1540, София, Тел.: 0359 29424130, E-mail: office@sofiaflighttraining.com, Факс: 0359 29884445

Интернет адрес/и:

URL: www.sofiaflighttraining.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предмет на поръчката е обучение на един екипаж- двама пилоти за нуждите на Авиоотряд 28 за придобиване на квалификация "Пилот на самолет тип Airbus А 320 family" по програма на авиационно- учебния център, одобрена от ГД ГВА.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

2

ІII.7) Стойност, посочена в договора
49200 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
49200 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.01.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Тодор Николаев Коджейков
VII.2)
Длъжност: Генерален директор