Версия за печат

02711-2016-0044

BG-Върбица:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СИДП ДП Шумен ТП ДГС Върбица, ул.Септемврийско въстание №133, За: Емил Димов, РБългария 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg, Факс: 05391 2106

Място/места за контакт: ТП ДГС Върбица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgs.varbitca.dpshumen,bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgs.varbitca.dpshumen,bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско и ловно стопанствоРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 5 от 25.03.2016 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2016-0044
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Доставка чрез покупка на гуми,необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Върбица,гр Върбица за 2016г."


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 21 от 27.05.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ООД Пента С, ул.Цветан Зангов №133, РБългария 9700, Шумен, Тел.: 054 914144, E-mail: offise@al-co.bg, Факс: 054 830666

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://tyres@al-co.bg.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доставка чрез покупка на гуми,необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Върбица,гр Върбица за 2016г."

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

27.05.2016 г. 

Крайна дата

31.12.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
3427 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

31.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3427 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

16.01.2017 г. 


Възложител

Трите имена: Хълми Ахмед Амза
Длъжност: Директор