Версия за печат

02711-2016-0028

BG-Върбица:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СИДП ДП Шумен ТП ДГС Върбица, ул.Септемврийско въстание № 133, За: Емил Димов, РБългария 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg, Факс: 05391 2106

Място/места за контакт: ТП ДГС ВЪРБИЦА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://varbutca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://varbutca.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско и ловно стопанствоРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 2 от 09.02.2016 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2016-0028
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на услуги по периодично техническо обслужване, включващо – профилактика и ремонт /основен и текущ/ на моторни превозни средства собственост на „СИДП” ДП Шумен ТП „ДГС Върбица” за 2016 година, съгласно Заповед №438/30.11.2015 год. на Директора на „СИДП” ДП Шумен” за 2016г. Позиция 2 - "Извършване на ремонти,текущо техническо обслужване,техническа профилактика,подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на изпълнителя на лек автомобил марка "тойота" .


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 14 от 18.04.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕООД Венци Шумен гр Шумен, бул.Симеон Велики № 12, РБългария 9700, Шумен, Тел.: 054 874340, E-mail: shumen@venci.bg, Факс: 054 874342

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне на услуги по периодично техническо обслужване, включващо – профилактика и ремонт /основен и текущ/ на моторни превозни средства собственост на „СИДП” ДП Шумен ТП „ДГС Върбица” за 2016 година, съгласно Заповед №438/30.11.2015 год. на Директора на „СИДП” ДП Шумен” за 2016г. Позиция 2 - "Извършване на ремонти,текущо техническо обслужване,техническа профилактика,подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на изпълнителя на лек автомобил марка "тойота" .

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

18.04.2016 г. 

Крайна дата

31.12.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
4000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

31.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2649 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

16.01.2017 г. 


Възложител

Трите имена: Хълми Ахмед Амза
Длъжност: Директор