Версия за печат

01650-2015-0008

BG-Пазарджик:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 822106665

BG423, Водоснабдяване и канализация в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик, ул. Втори януари №6, За: Румяна Шанова, Габон 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.vikpz.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vikpz.com/.

I.4) Основна дейност

ВодаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 0220 от 07.12.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01650-2015-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

"Закупуване на гориво за нуждите на В и К – в ликвидация” – ЕООД гр. Пазарджик. Прогнозни количества: БЕНЗИН : 10500 л.; ГАЗ: 37500 л.; ГАЗЬОЛ: 72000 л. Срок на договора: 1 година.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 2161 от 18.12.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG423, Плама Ойл 2014 ЕООД, ул.Братя Миладинови № 3, България 4400, Пазарджик, Тел.: 0885 704710, E-mail: inmaterialipz@abv.bg, Факс: 0885 704710

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Закупуване на гориво за нуждите на В и К – в ликвидация” – ЕООД гр. Пазарджик.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
157125 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
159339 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.01.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Атанас Узунов
VII.2)
Длъжност: Ликвидатор