Версия за печат

00833-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ВСС-112 от дата 05.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121513231

BG411, ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ул. Екзарх Йосиф №12, За: афирова - началник на отдел: Европейски и междунар. проекти и програми, България 1000, София, Тел.: 02 9807632, E-mail: m.zafirova@vss.justice.bg, Факс: 02 9807632

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vss.justice.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index..

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Съдебна власт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Логистично осигуряване на обучения, събития и осигуряване на мерки за информация и комуникация на проект: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, възлагана в изпълнение на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“, по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Логистично осигуряване на обучения, събития и осигуряване на мерки за информация и комуникация на проект: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, възлагана в изпълнение на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“, по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г. Предметът на процедурата включва изпълнение на следните дейности: • Дейност № 1 „Осигуряване на информация и комуникация“; • Дейност № 2: „Организиране, провеждане и участие в публични обсъждания със заинтересованите страни“; • Дейност 3 „Организация, провеждане и участие в обучения, свързани с основните дейности по проекта“;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на дейности от проект: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“, по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г. Предмет на възлагане по настоящата процедура са Дейност № 1 и Дейност № 5 от проекта, както и провеждане на необходимите публични дискусии и обучения, свързани с представяне на резултатите от останалите дейности (№ 2 до № 4) по проекта, предмет на отделна процедура.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 178, ал. 5 от Закона за обществените поръчки "Възложителят не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка, която е за доставки или услуги".

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 130200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на обществената поръчка и на основание чл. 20 ал.2 т.2 във връзка с чл. 18 ал.1 т.12 от ЗОП приложима в настоящия случай е процедурата "Публично състезание".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба пред Комисия за защита на конкуренцията може да се подава: 1. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП срещу решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 3. Съгласно чл. 197, ал. 2 във връзка с чл. 196, ал. 5 от ЗОП срещу действие или бездействие на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

г-жа Милка Здравкова Варнова - Итова

VIII.2) Длъжност

Ръководител на проект "Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система", определена с решение по Протокол № 39 от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 27 октомври 2016 г.