Версия за печат

00599-2017-0001

BG-Бобов дол:

Решение за откриване на процедураРешение номер 12-00-02 от дата 04.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000261363

BG415, Община Бобов дол, ул. 27-ми октомври №2, За: Силвия Иванова, България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/bobovdol-178/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на дизелово гориво, предназначено за отопление за нуждите на детските градини в гр. Бобов дол за срок от 12 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставката, предмет на настоящата обществена поръчка е за гориво, предназначено за отопление, включено в списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП. Прогнозно количество до 45 000 л за нуждите на детските градини в гр. Бобов дол за период от 12 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно предмета на поръчката, разделянето й на обособени позиции не се налага.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 72855 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка са включени в списък по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от ЗОП, съгласно който приложим по Общия терминологичен речник е CPV код 09134200-9. Приложим за сключване на договора е Закона за стоковите борси и тържищата(чл.79, ал.4 от ЗОП).

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Елза Стоянова Величкова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Бобов дол