Версия за печат

00418-2016-0016

BG-Дупница:

Решение за откриване на процедураРешение номер 40 от дата 28.12.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000261630

BG415, Община Дупница, пл. Свобода №1, За: инж. Славка Петровска, България 2600, Дупница, Тел.: 0701 59237, E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, Факс: 0701 59257

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dupnitsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци““

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

“Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци““

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка e във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Дупница по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци““по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.". В случай, че проектното предложение бъде подадено и одобрено за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, то разхода е допустим за финансиране по цитираната процедура.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на поръчката и в частност очакваният краен продукт, който ще е в резултат на интелектуален труд, не позволят разделянето на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 350000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата е открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.12.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Методи Чимев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Дупница