Версия за печат

00043-2016-0009

BG-Дулово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1030 от дата 22.12.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000565416

BG325, Община Дулово, ул. Васил Левски №18, За: д-р Юксел Ахмед, България 7650, Дулово, Тел.: 0864 23000, E-mail: dulovokmet@abv.bg, Факс: 0864 23020

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dulovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dulovo-145/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на горива за нуждите на община Дулово.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обособена позиция 1: Покупка на горива, смазочни материали и консумативи за автомобили и автобуси на община Дулово. Обособена позиция 2: Доставка на дърва и въглища за отопление.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 79, ал1, т.7 от ЗОП, обект на поръчката е доставка на горива, определени, като стока по списъка, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерски съвет.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгл.чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.12.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Юксел Осман Ахмед

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Дулово